Innhold Autodoc Club – bruksvilkår for plattformen
 • Innledning
 • § 1 Registrering
 • § 2 Tilbudte ytelser / tjenester
 • § 3 Tilveiebringelse av plattformen
 • § 4 Bruk av plattformen
 • § 5 Ansvar
 • § 6 Brukerens plikter og ansvar mht. publisert innhold
 • § 7 Intet ansvar for råd eller anbefaling
 • § 8 Ansvarsfritak
 • § 9 Autodocs merker og immaterielle rettigheter
 • § 10 Varighet og oppsigelse
 • § 11 Sperring
 • § 12 Personvern
 • § 13 Kontraktendringer
 • § 14 Nettbasert tvisteløsning: Informasjon iht. art. 14, avsn. 1 VO 2013/524/EU forbrukertvisteløsning
 • § 15 Forbrukertvisteløsning: Informasjon iht. § 36 VSBG
 • § 16 Sluttbestemmelser
Autodoc Club – bruksvilkår for plattform
Innledning

AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin («Autodoc») driver en plattform («plattform») under domenet https://club.autodoc.co.no/, som lar brukerne administrere og få tilgang til dataene til kjøretøyene sine i form av en «billogg på nettet».

Fysiske og juridiske personer («brukere») kan utforske slike tjenester på plattformen og motta anbefalinger og råd om disse tjenestene.

Følgende bruksvilkår («bruksvilkår») gjelder for brukernes bruk av denne plattformen.

§ 1 Registrering
 • 1.1 Brukeren må registrere seg, det er gratis, for å kunne benytte det fulle funksjonsomfanget til denne plattformen. Dette betyr at brukeren må godta disse bruksvilkårene.
 • 1.2 Kun myndige, fysiske enkeltpersoner med full rettslig handleevne (men ikke f.eks. familier eller ektepar), juridiske personer og personlige firmaer kan registrere seg. Når et selskap registreres som bruker, garanterer personen som registrerer det, at han eller hun har fullmakt til å representere selskapet.
 • 1.3 Brukere som allerede har en konto på https://www.autodoc.co.no/, trenger ikke å registrere seg separat på plattformen https://club.autodoc.co.no/. Påloggingsdataene til https://www.autodoc.co.no/ kan automatisk brukes som påloggingsdata på plattformen https://club.autodoc.co.no/ via single sign-on-prosedyren.
§ 2 Tilbudte ytelser / tjenester

Autodoc legger til rette for at brukeren kan bruke plattformen til å administrere og vedlikeholde kjøretøyhistorikken med dataene vedkommende oppgir.

Brukeren kan skrive «billoggoppføringer» ifm. bruk av plattformen. Oppføringene omfatter personopplysningene til brukeren samt data angående kjøretøyet. Plattformen har et ordnet nettbasert dataadministrasjonssystem for et kjøretøy med oversikter over blant annet reparasjoner av et kjøretøy, en tidsplan for utskifting av deler eller oljeskift.

Brukeren har mulighet til å lagre kjøretøydokumenter i form av bilder og skannede dokumenter på plattformen.

Plattformen er en «billogg» som føres personlig og som kun kan sees av den respektive brukeren, og er derfor ikke offentlig tilgjengelig.

§ 3 Tilveiebringelse av plattformen
 • 3.1 Autodoc vil arbeide, og bruke en økonomisk rimelig innsats, for å tilby brukeren plattformen feilfri og uten avbrudd, og sørge for feilfri overføring av erklæringer eller andre data fra og til brukeren i forbindelse med vedkommendes bruk av plattformen. Autodoc er ikke forpliktet til å garantere visse funksjoner på plattformen, spesielt med hensyn til tilgjengeligheten av plattformen.
 • 3.2 Autodoc driver plattformen, og tjenestene i forbindelse med den, for et stort antall brukere og gjør dem derfor tilgjengelige for brukeren i den generelt tilgjengelige versjonen. Hvis en endring av plattformen eller andre ytelser krever en endring av disse bruksvilkårene, gjelder § 13.
 • 3.3 Autodoc har rett til å bruke sine tilknyttede selskaper og eventuelle andre underleverandører ved levering av tjenesteytelser i sammenheng med bruksvilkårene.
§ 4 Bruk av plattformen
 • 4.1 Emnet for brukskontrakten er Autodocs tilveiebringelse av plattformen. Brukeren oppretter en personlig brukerkonto, som ikke er synlig for andre brukere eller offentligheten.
 • 4.2 Etter registrering, gir Autodoc brukeren tilgang til plattformen via en brukerkonto ved bruk av påloggingsdata. Brukeren vil alltid holde sine påloggingsdata hemmelige og vil informere Autodoc umiddelbart etter å ha fått kunnskap om uautorisert tilgang.
 • 4.3 Brukeren vil unngå handlinger som kan sette sikkerheten til Autodoc-plattformen i fare og vil ikke bearbeide informasjon eller data som griper inn i programvaren til plattformen eller overføre virus, trojanere eller andre skadelige programmer.
§ 5 Ansvar
 • 5.1 I den grad brukerne er forbrukere (§13 BGB), er erstatningskrav utelukket – unntatt ved skyldnermislighold eller manglende ytelse som operatøren av nettstedet er ansvarlig for – ved bare uaktsomme pliktbrudd fra operatørens side eller dennes utførelses- eller oppfyllelseshjelpere, med mindre misligholdet er knyttet til en forpliktelse, hvis oppfyllelse gjør en korrekt utførelse av brukerkontrakten overhode mulig, og hvis overholdelse brukeren regelmessig kan stole på. Bortsett fra i tilfeller med forsett eller grov uaktsomhet fra operatørens side eller dennes utførelses- eller oppfyllelseshjelpere, er operatørens ansvar begrenset til skadebeløpet som normalt kan forutses på det tidspunktet kontrakten ble inngått.
 • 5.2 I den grad brukerne er næringsdrivende (§14BGB), er erstatningskrav – uansett rettslig grunn – på grunn av uaktsomt brudd på plikter fra operatøren eller dennes utførelses- eller oppfyllelseshjelpere, utelukket, med mindre bruddet er knyttet til en forpliktelse, hvis oppfyllelse gjør en korrekt utførelse av brukerkontrakten overhode mulig, og hvis overholdelse brukeren regelmessig kan stole på. Bortsett fra i tilfeller med forsett eller grov uaktsomhet fra operatørens side eller dennes utførelses- eller oppfyllelseshjelpere, er operatørens ansvar begrenset til skadebeløpet som normalt kan forutses på det tidspunktet kontrakten ble inngått.
 • 5.3 Ansvarsbegrensningen i punkt 5.1 og 5.2 gjelder ikke, (i) så langt ansvaret ikke kan begrenses eller utelukkes iht. gjeldende rett, spesielt i samsvar med produktansvarsloven, (ii) ved forsett eller grov uaktsomhet, (iii) ved skade på helse, liv og lemmer forårsaket av enkel uaktsomhet, (iv) ved bedrageri, samt (v) ved manglende overholdelse av avtalt garanti.
§ 6 Brukerens plikter og ansvar mht. publisert innhold
 • 6.1 Autodoc respekterer tredjeparters immaterielle rettigheter og oppfordrer brukerne til å gjøre det samme.
 • 6.2 Brukeren må sørge for at vedkommende ikke krenker tredjeparts rettigheter ved å publisere innhold (f.eks. brudd på opphavsrett og varemerker, brudd på personlige rettigheter, brudd på konkurransebestemmelser).
 • 6.3 Med hensyn til lovlig og riktig bruk av Autodoc Club-forum, er publisering av bidrag og annet innhold som følger, spesielt forbudt (listen er ikke uttømmende):
  • Tredjeparts personopplysninger, f.eks. publisering av navn, adresse, yrke, telefonnummer eller e-postadresse.
  • Publisering av e-postkorrespondanse, korrespondanse og annen individuell skriftlig kommunikasjon som er underlagt taushetsplikt i Autodoc Club-forumet.
  • Publisering av rasistiske, pornografiske, ungdomsskadelige, voldsforherligende eller på annen måte ulovlige eller umoralske bidrag og / eller innhold, eller å koble til tilsvarende nettinnhold på internett.
  • Publisering av bidrag som er brudd på gjeldende lover eller oppfordrer til lovbrudd eller å koble til tilsvarende bidrag eller innhold.
  • Publisering av falske faktaerklæringer, fornærmelser eller annet ærekrenkende innhold eller ha generelt upassende (obskøne, aggressive, provoserende osv.) oppførsel i Autodoc Club-forumet.
  • Publisering av bidrag og annet innhold som er egnet til å gi inntrykk av at forfatteren er ansatt i AUTODOC SE.
  • Å legge ut bilder og videoer uten forhåndssamtykke fra enhver person som er avbildet, om at publisering i Autodoc Club-forumet er i orden.
  • Enhver form for kommersiell bruk av Autodoc Club-forumene, spesielt annonsering for, eller ved å opprette koblinger til, produkter eller tjenester utenfor Autodoc-nettverket.
  • Legge ut søk eller andre bidrag som er direkte relatert til handel eller en tjeneste utenfor Autodoc-nettverket.
 • 6.4 Autodoc har rett til å slette eller deaktivere innholdet som er lagt ut av brukeren, dersom det krenker tredjeparts rettigheter eller dersom tredjeparter fremmer krav på grunn av rettsbrudd, som ikke klart kan utelukkes.
 • 6.5 Autodoc er ikke ansvarlig for riktigheten, kvaliteten, fullstendigheten, påliteligheten eller arten til innholdet som legges ut av brukerne. Disse utgjør ikke en meningsytring fra Autodoc. Autodoc aksepterer uttrykkelig ikke innholdet til brukerne som sitt eget.
 • 6.6 Dersom Autodoc får kjennskap til et mulig brudd på loven i brukerens innhold, vil dette forholdet umiddelbart varsles til brukeren i tekstform.
§ 7 Intet ansvar for råd eller anbefaling

Dersom det gis råd eller anbefalinger på denne plattformen, uten at det berører ansvaret som følger av et kontraktsforhold, en ulovlig handling eller noen annen lovbestemmelse, er Autodoc ikke ansvarlig for å erstatte skader som er et resultat av å følge rådet eller anbefalingen.

§ 8 Ansvarsfritak

Brukeren erklærer herved at han frigir Autodoc, selskaper tilknyttet Autodoc og ansatte, representanter, aksjonærer og stedfortredende agenter for Autodoc og / eller selskaper tilknyttet Autodoc med hensyn til krav eller krav av enhver art ved første forespørsel og vil holde tredjeparter skadesløse på grunn av eller i forbindelse med innhold som brukeren vil lagre, publisere og / eller overføre innenfor rammen av Autodoc-tjenestene eller som skyldes bruk av tjenestene eller på grunn av brudd på disse bruksvilkårene eller rettighetene til tredjeparter samlet inn fra brukeren. Dette inkluderer også rimelige advokat- og rettskostnader.

§ 9 Autodocs merker og immaterielle rettigheter

Brukeren bekrefter at Autodoc har eksklusiv rett til alle rettigheter til Autodoc-tilbudet og til merkingen, inkludert eventuelle merke-, patent-, opphavsrett- eller lisensrettigheter eller andre rettigheter eller sammenlignbare rettsposisjoner i forhold til brukeren, og vil ikke bruke disse uten uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Autodoc eller fjerne eventuelle referanser til Autodocs juridiske eierskap. Spesielt kan brukeren ikke bruke Autodoc-merket, kopiere, endre, demontere programvare, foreta noen tilpasninger av den, eller forsøke å finne ut kildekoden, selge eller tildele programvare, gi underlisenser i denne forbindelsen eller overføre rettigheter til programvare eller utgi seg for å inneha noen rettigheter. For ordens skyld gjelder ikke ovenstående for brukerens eget innhold.

§ 10 Varighet og oppsigelse
 • 10.1 Kontrakten for kontoregistrering inngås på ubestemt tid.
 • 10.2 Brukeren kan si opp kontoregistreringskontrakten når som helst uten å overholde en oppsigelsesfrist. Autodoc kan foreta ordinær oppsigelse av kontoregistreringskontrakten med to ukers varsel. Retten til å si opp kontrakten uten varsel av en viktig grunn berøres ikke. Spesielt kan Autodoc si opp kontoregistreringskontrakten uten varsel hvis:
  • Brukeren gir uriktige eller ufullstendige opplysninger ved registrering,
  • Brukeren gjentatte ganger bryter andre kontraktsforpliktelser og ikke utbedrer dette selv etter å ha blitt oppfordret om det av Autodoc.
 • 10.3 Dersom Autodoc har sagt opp kontrakten, har ikke brukeren rett til å opprette en ny konto, heller ikke under et annet navn eller annen betegnelse.
 • 10.4 All oppsigelse må gis skriftlig. Oppsigelse via e-post regnes som skriftlig.
§ 11 Sperring

Autodoc har rett til uten forvarsel å blokkere brukerens mulighet til å bruke plattformen helt eller delvis, forutsatt at fakta tyder på at brukeren har brutt disse bruksvilkårene eller at slik blokkering er nødvendig på grunn av rettslige krav eller for å avklare et mulig lovbrudd.

§ 12 Personvern

Bruk av Autodoc-tjenestene er frivillig. Full bruk av internettplattformen https://club.autodoc.co.no/ er imidlertid ikke mulig uten å oppgi personopplysninger eller oppgi anonymiserte data.

Autodoc vil overholde gjeldende personvernbestemmelser til enhver tid. Personopplysninger vil ikke bli gitt videre til andre brukere. Mer informasjon om type og formål med innsamling, behandling og bruk av de nødvendige personopplysningene, finnes i personvernerklæringen.

§ 13 Kontraktsendringer

Bruksvilkårene i versjonen som gjaldt på tidspunktet brukskontrakten trådte i kraft, blir en del av brukskontrakten mellom brukeren og Autodoc. Den for tiden gjeldende versjonen av bruksvilkårene kan til enhver tid hentes på Autodocs nettsted, https://club.autodoc.co.no/services/forretningsbetingelser. Autodoc har imidlertid rett til å endre og tilpasse bruksvilkårene med virkning for fremtiden. Autodoc vil varsle brukeren om dette skriftlig eller i tekstform fire uker før planlagt ikrafttredelse av endrede bruksvilkår. Hvis det ikke er noen innvendinger i løpet av denne perioden eller hvis en bruker uttrykkelig godtar endringene på forhånd eller gjennom aktiv bruk, skal den endrede versjonen av bruksvilkårene gjelde. Dersom brukeren skriftlig protesterer mot endringen innen varslingsfristen (e-post er tilstrekkelig), vil brukskontrakten videreføres med de tidligere bruksvilkårene. Oppsigelsesrettighetene til brukeren og Autodocs rettigheter berøres ikke.

§ 14 Nettbasert tvisteløsning: Informasjon iht. art. 14, avsn. 1 VO 2013/524/EU forbrukertvisteløsning

EU-kommisjonen tilbyr en plattform for nettbasert tvisteløsning, som du finner på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vårt firma er i prinsippet uvillig og ikke forpliktet til å delta i en tvisteløsningsprosedyre administrert av en forbrukertvistinstans.

§ 15 Forbrukertvisteløsning: Informasjon iht. § 36 VSBG

Vi deltar ikke i en tvisteløsningsprosedyre administrert av en forbrukertvistinstans. Likevel krever den rettslige situasjonen at vi henviser deg til en forbrukertvistinstansl: Universalschlichtungsstelle des Bundes Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Telefon: +49 (0) 7851 / 795 79 40, Faks: +49 (0) 7851 / 795 79 41, e-post: mail@verbraucher-schlichter.de, internett: www.verbraucher-schlichter.de.

§ 16 Sluttbestemmelser
 • 16.1 I den grad brukerne er næringsdrivende (§14BGB), gjelder loven i Forbundsrepublikken Tyskland med unntak av FNs kjøpsrett. For forbrukere gjelder dette kun i den grad det ikke finnes ufravikelige lovbestemmelser (som forbrukervernforskrifter) i loven i den staten hvor forbrukeren har sitt vanlige opphold.
 • 16.2 Berlin er eksklusiv jurisdiksjon for alle tvister som oppstår på grunnlag av eller i forbindelse med denne kontrakten, forutsatt at kontraktspartene er næringsdrivende eller at du ikke har et generelt verneting i Tyskland eller et annet EU-land, eller at du har flyttet ditt faste bosted til utlandet etter at disse bruksvilkårene trådte i kraft, eller at det faste bostedet ikke er kjent på tidspunktet søksmålet anlegges.
 • 16.3 Dersom én eller flere av bestemmelsene i bruksvilkårene er eller blir uvirksomme eller ikke kan håndheves, skal dette ikke berøre de gjenværende bestemmelsene i bruksvilkårene. I stedet for de uvirksomme eller ikke håndhevbare bestemmelsene, gjelder de lovbestemte forskriftene, hvis de eksisterer.